aa
aa 山火賁 艮土一世卦

aa22、山火賁 艮土一世卦

【基本卦意】
賁:表美麗得外表裝飾,主小凶象。「金玉其外、敗絮其中」是最佳解釋。

【卦意運用—吉凶參半指示卦】
經過有心修飾、偽裝的外表或事情,事業投資、感情皆不宜,慎防有心的小人、偽君子。象徵人事雖外表看好,其實內在空虛。
得此卦者,多喜歡吹捧,且外觀講究華麗,其實是打腫臉充胖子,內在虛空也。
求財望事可成,但難速成,又因自身短氣而有破。

【擬像延伸運用】
山下有離火太陽,表示西山落日天邊一片光輝美麗的黃昏景象。
火光相照映在山上,使草木皆變得有文彩華麗的象象,故名賁。只是夕陽雖美卻是短暫難持久。
然得此卦時,雖然有美麗的可成的意思,對於住所衣類、器物等,都會有考究要求其美感。
但山上的黃昏美麗,其明不遠也不長久,延伸為小事可成而大事則難成。   
卜求婚姻可成,但此卦婚姻會有隱含破象,或女嫁少年郎,但其姻緣只是一時美象不深遠。
離火也表示為雞雉,雄雞羽毛色彩華麗,故為裝飾。

【應用吉凶參考】
運勢:卦象是象徵其人外表好看,內在空虛,因此,必須充實自己,凡事深思遠慮,與人和睦相處,能獲得意外利益。切忌因小失大,更無須為了掩飾外觀而造成不必要的損失。凡事踏實,按部就班為是。
愛情:不可自視太高,也勿把對方及自己都估計太過,須知華麗的外表並不能決勝負,宜相誠以對,若自視太高反不得所愛。宜慎。
家運:外美內虛而不為外人所知,應即時整頓家庭經濟,使其安穩、充實,更須安份自持,莫以虛浮來掩飾空虛。踏實為上策。
胎孕:生男,子母俱有災禍。或有空亡,空喜之象。生女可無險。孕有不安之象。
子女:子女身體虛弱,美麗而得人緣,但有病纏身之苦象耳。
週轉:不宜大,小調尚可。
買賣:有貴人,速決有利。.
疾病:為假象之病症。概與心病、心理、情緒有關係。或與沖煞有關。醫藥治療無功效,需審慎詳查之。若為慢性久病,小心有迴光反照之象,甚危。
等人:會來。但遠方者不來。
尋人:已在東北或南方親友家,可尋。四、六爻動則難尋。
失物:東北或南方,可尋。
旅行:可。宜近不宜遠。
考試:不理想。但人家以為你讀得不錯。
訟詞糾紛:有貴人和解,宜速解決,拖延不利。
求事求職:條件勿太苛求,可成。改行宜,但勿誇大或太過。開業者吉利之象。


回到最前