aa
aa 地火明夷    坎水遊魂卦

aa36、地火明夷    坎水遊魂卦

【基本卦意】
明夷:表火被丟入坑中,火光漸熄,所以是被傷害與誅滅的凶意,主大凶象。諸事不宜,運勢最背的凶厄時機。

【卦意運用—吉凶參半指示卦】
離火太陽陽氣被陰氣所傷害,小人氣盛因此被小人所重傷,此時需忍辱靜守為佳。也表示太陽下山,大地即將陷入一片黑暗的厄運時機。
疾病:此卦為「遊魂卦」,冤親債主索討之象,有日落西山病危的凶象。
病症主在心臟、胃腸、若為眼疾則有失明之象,血癌、腫瘤。症狀若輕,速處理可改運救之。
求財望事有礙。

【擬像延伸運用】
離火也表示為眼睛之意,受坤土來加害,表示有失明或眼睛受意外傷害的凶象。
又此卦陰多陽少,致使光明的氣勢被陰氣邪氣所侵害,陰盛陽衰不能自立。
此卦又稱為「反晉」,得此卦時,君子被小人傷,賢臣被昏君傷,故有身心勞苦,或遇不測災害而受困艱難之時。
但此卦若是在變卦可視為困窮後榮華的轉變卦象,終可出人頭地。
也有與人音信隔絕之意,故須忍辱和以智慧等待時機。
卜求婚姻為諸事不利之時,宜謹慎。

【應用吉凶參考】
運勢:逆勢下降,時運未濟,物事勞苦,逢小人加害,光明受到掩蔽而失光明,所以多艱難之運也。有萬事阻滯,遇事迷惑、受災。故宜守貞固之道,忍耐自重,等待時機
愛情:有被背叛拋棄之象,未能被對方接受,不成也,而且受傷很深重。
家運:衰弱、多勞,家人受累,恐有詐欺、官符。須知邪惡之人定有果報,凡事心地坦蕩可渡難關也。
胎孕:生女。產母有驚。若四五爻動,子母不利,或胎女有損。有難產之象。
子女:受子女牽連,陷於痛苦深淵之中。
週轉:不成。
買賣:難成,用謀方就。
疾病:為難治之病難。為腹部之疾,或心臟。慢性病卜之,病有不安、嚴重、凶險之象。
等人:不來。
尋人:西南或南方,雖在附近但難尋。
失物:在身上或衣服可尋得。若不在身上衣服裡,則是被某物掩蓋難尋。
旅行:不宜。
考試:無望。
訟詞糾紛:見官必難逃走,其他糾紛爭吵有失,和解為宜。
求事求職:日下無希望,須再待時,需防被騙、失財、失身。
改行不利。開業不宜,亦不成事。


回到最前