aa
aa 天雷无妄 坎水四世卦

aa25、天雷无妄 巽木四世卦

【基本卦意】
无妄:表不要有一些空幻的想法,或是你的想法可能有點虛妄不切實際。主小凶。

【卦意運用—偏小凶狀況卦】
建議凡事要務實、踏實一點,對於事情有點「妄想症」的不正常心理。
也表示目前所處的狀況,是有一廂情願的心態,對於事情不需要去過度思考擔心。
得此卦時,男人恐有醉心於酒色,或是自己的迷戀慾望之中,故應切忌醉心於個人的利益與慾望,否則很快就會招來禍患。

【擬像延伸運用】
雷響動於天上的現象,算是一種自然的天象,不必過於擔心,或是擔心也是無濟於事的虛妄之象。
也可延伸為所卜求事情,就是一種天意或是自然演變的狀況,努力或擔心都是多餘的。
此卦也有無偽的意義,誠也。誠本為處事為人的天道。所以凡事須深慮、戒慎,否則易有災厄。
延伸為得此卦多有迷惘,限於自我迷思執著之中,對事務強行必然惹禍上身而有所損害。
卜求婚姻,難成,無心相合也。但若是重婚而嫁則可。為晚婚、遲婚現象。
又此卦乾天屬金、下卦震雷屬木,上下兩卦有金剋木凶兆,表示內外衝突不安矛盾的情事。
為有志難伸、有苦難言,諸事不能順遂之意。而此卦也象徵有男人隨意任為,導致女人受損難伸的凶象。 

【應用吉凶參考】
運勢:无妄的道理者,乃真實無虛要踏實。故若做事操守而能堅貞固執者吉。若不行正道,行為不檢點者,必然有災禍至也。切忌醉沉於利、慾之中,慎之。
愛情:成功與否,須看各人之修為德性而定。然此卦有不順遂、不和,或有被傷害者欲分離之象耳。
家運:有不和之情況,因另一方各受外界誘惑而心亂,須謹慎,否則導致破運。
胎孕:或有驚終無礙。男兒。其性剛強,切勿過度溺愛,否則不受教也。須注意產母有災
子女:注意長子與其父不和而離家出走。
週轉:誠心有望,不誠免談。
買賣:若不要過份苛求,有利。
疾病:雖有虛驚,盡力療養可脫險境。為呼吸器官及神經性之疾病,若意氣用事而不仔細調理則凶也。
等人:一定會來。但有不歡而散之象,宜以和為貴。
尋人:已定遠,不易尋找,東北或西北之向。
失物:海底撈針。
旅行:為公事出差則吉。若私人遠行,但有所交易者,則勿遠行為宜。
考試:筆試有利,口試不利。
訟詞糾紛:多因死亡之事,或因女人不和而爭鬥,終必和,有貴人和事而脫散無虞也。
求事求職:毫無頭緒,勿過於草率為宜。
改行者不宜勉強,開業者可行。


回到最前