aa
aa 天水訟  離火遊魂卦

aa6、天水訟  離火遊魂卦

【基本卦意】
訟:表訴訟、爭端之象。主大凶象。事情衝突必須到上法院見官,除了需要以法律途徑來解決,甚至還有牢獄災厄呢!

【卦意運用—偏大凶卦】
凡事皆不利的凶運運勢上,而且已有引起很大口舌是非爭持,必須攤牌互相攻擊的程度了!
卜得此卦者必有身心不安,或有與親人、他人之間發生爭論的現象,故務必避免爭訟,宜和平對人不可任性執著,應隨從長輩的意思來調和。
疾病:正是生死的最大關頭。此卦為「遊魂卦」,表人的心魂、靈識都已游離不全了,病症主在腦、中風、腦部腫瘤,或腎臟、尿毒、急性尿毒症。

【擬像延伸運用】
此卦上以乾天剛凌下,而下則以坎險來對付上,都是強勢欲求勝,必會引起訴訟爭端。且也有受嫌疑而造成親人疏遠的凶兆。
訟者,必有爭端但是勿過於爭,否則不論勝敗如何,雙方均會受傷害。
倘若情非得已,行險悻勝者,也有如人行過「坎水」大河,隨時都有滅頂之禍,必有後顧之憂不得不慎。
卜求婚姻,口舌是非爭執不成。

【應用吉凶參考】
運勢:百事閉塞不通,傷害頻繁,受中傷而又易陷於奸計,不如意之運也。得饒人處且饒人,得過且過,莫再爭訟,否則皆不利也。
愛情:多事之時,是非頻頻,受中傷不易成也。
家運:家庭內部不和,有口舌爭端之害,並有散離之象,力持仁與和,運破敗,離散之凶象也。
胎孕:男兒。生產無驚阻,安也。生男是三胎。
子女:父子之間存有歧見,無法溝通之象。子女生來勞碌,與父母緣薄,多辛勞憂苦也。
週轉:不得要領,難成。
買賣:因處理不當,有衝突爭端,常招損失,不利也。
疾病:嚴重,除了儘量醫治外別無他法。所患為腦部、外傷頭部、腎臟與血液循環系統之疾病,多病之象。
等人:不會來。就算會來,雙方必有爭執情事發生。
尋人:此人因爭執事由負氣出走,並有生命危險,又尋找不易,儘量往西北與北方尋找。
失物:因左右之人而失,不必找了。即使找到,亦必有爭端,不如破財消災。
旅行:不宜。
考試:不理想。很差。
訟詞糾紛:不利。兩敗俱傷。最好由中間人調解,再爭無益也。
求事求職:難成。
改行不利,開業不宜。


回到最前