aa
aa 天山遯   乾金二世卦

aa33、天山遯   乾金二世卦

【基本卦意】
遯:遁、退,表退守、退步之意。主凶象。

【卦意運用—偏凶指示卦】
一切事項均需停止下來,因其中可能有小人、或障礙、陰謀在破壞。退另有表示退步之意,功課、事業均不再有如往常般的成績了!
得此卦時,凡事宜退不宜進。對於住所有辛苦、多思慮而不定之情況,為諸事皆有差錯之卦。
求財望事有礙難調。
【擬像延伸運用】
山勢高峻,好似與天相接,但攀登山頂看天時,卻仍與在地看天一般高,因此只好停在山下休息,或是考慮另外繞道而行了。
又乾天為父、艮山為少男,延伸有老父退而少男繼承,陽爻君子、陰爻小人,小人得勢君子隱退的意涵,若仍進取不退者,必會受小人利用,而造成很大的損失傷害。
此卦若是在成卦,真可謂吃得苦中苦方為人上人,有先惡後通達的含意,因此艱難之時得此卦者,為艱難也即將消散的吉兆。
處事若不堅持守法合理的貞固操守,必受小人來加害。
卜求婚姻難合,若有成也終將破。

【應用】
運勢:小人道長,君子須遠離小人,諸事宜守。艮者,止也,言行物事要謹慎,才能得安而運泰。若遇小人之害,見陷於是非之地,勿管閒事,識時務為俊傑。
愛情:落花有意,流水無情,適時地另外選擇其他對象吧!
家運:須多積德行善,可得安祥。若常爭端則衰運,且有別離之象、離婚之象。若曾數經波折之君子,歷盡滄桑,則有先惡後吉之運。
胎孕:男兒,產母有難,或有母子不安、不全之凶象。慎之。
子女:兒女體質虛弱,或有小產之虞,有親子不和之象,須依人活斷之。
週轉:不成,有礙。
買賣:宜守,不能大事進取,否則失敗。
疾病:嚴重。所患者為經絡血行不良,袖經系統之麻痺、疼痛,或手骨、頭疼之症,常病也。
等人:遁,藏也。不能來。
尋人:下落不明,為家庭之事而離鄉背井,尋亦難覓。
失物:已落人他人手中,難尋得。
旅行:不利。莫去為安。尤其山路有險。
考試:不理想。
訟詞糾紛:有一方因逃移而去,是非真假無須論斷,爭之不利,宜罷手。
求事求職:須待時機。
改行不得時,開業不利。


回到最前