aa
aa 水山蹇  兌金四世卦

aa39、水山蹇  兌金四世卦

【基本卦意】
蹇:寒足,表在寒天裡赤足跛行、非常艱困之意。主大凶象,四大難卦第三卦。

【卦意運用—吉凶參半指示卦】
若在冰天雪地中赤足而行,可以想象現在處境多麼的艱辛困苦,卻又不能放棄不管,只能咬牙硬撐到底,此時雖是無奈但也總有苦盡甘來,忍著等待春天慢慢地來到時刻。
所卜求人事均是很為難的凶險運勢之時,事業、感情均有騎虎難下的困境。
艮表為東北方、坎為北方,可延伸瞭解其險象可能出於東北之方,因此得此卦者,宜向西南求來求助。
得此卦時,不論貴賤貧富,均有身心憂苦、謀策計畫皆空轉,所依賴皆難以相助,而陷入困境的凶象憂虞,更能體會到所謂人情冷暖的處境。
諸事宜放下身段與人善謀,暫停所有的計畫慎重行事,勿在涉入險境,或許還可脫險轉吉。
求財望事難成。
【擬像延伸運用】
坎水為陷、艮山為止、寒冬12月,表示坎陷當前卻又停止不進,而陷入停留於危險之地。
艮山屬土表陽宅,目前對住家有勞苦難解的問題。
男得此卦,有陷入困境、兩相不應,六親緣盡、孤寡一人的凶運,女得此卦,有出家為尼的現象。
卜求婚姻,虛多實少多不成,縱有成婚,也會多口舌是非。已婚女人占感情者,有寒蟬悲風、破緣離異的凶象。

【應用吉凶參考】
運勢:衰運,多災難,進退兩難之處境,要自重而不可妄動,此時應守正道待時也。凡事雜亂,更防小人之害,絕不可涉險境,否則災害必至。
愛情:困境重重,情緣有破,捨棄難定之際。然此卦主破象。
家運:六親無情,有貧困、不幸之象,逆差者,其臉難脫,善者宜致力克服挽救。宜注意家人有重病、血光之厄運。
胎孕:胎不安,孕有災,男女均有遲產之象。甚或胎孕不成。
子女:子女手足情薄,六親少靠,勞碌之命也。
週轉:難調,多不成也。
買賣:失利。交易不成。
疾病:肝臟、胃、脾膽之症,或有腎、受傷害之疾。已病危,有疏忽醫治之現象。
等人:不會來。
尋人:水澗邊。速報警幫尋,得貴人則可回,若再出走,於百日內不明則死。
失物:可尋東北水邊或溝內。
旅行:不宜。有險象。
考試:落榜。
訟詞糾紛:不宜見官,只宜逃避,因有嚴重的暗鬥而不得停罷,終必有險,帶血光之厄。解其厄則依人之運勢而斷。
求事求職:眼前毫無希望。
改行不宜。借貸強行並非良策。開業者不宜。有是非、損耗之象。


回到最前